با شما در شادی و غم و اندیشه *** بهترین دوست فرزند شما همیشه

با شما در شادی و غم و اندیشه *** بهترین دوست فرزند شما همیشه