حفاظت شده: ) ازدواج موقت،نکاح موقت،ازدواج منقطع، نکاح منقطع، صیغه، صیغه موقت، متعه، اینها همه تعبیراتی است برای یک معنی و آن این است که ازدواج برای مدت معینی انجام شده باشد. ملا

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: