) ازدواج موقت،نکاح موقت،ازدواج منقطع، نکاح منقطع، صیغه، صیغه موقت، متعه، اینها همه تعبیراتی است برای یک معنی و آن این است که ازدواج برای مدت معینی انجام شده باشد ملا نایینی

ازدواج موقت، نکاح موقت، ازدواج منقطع، نکاح منقطع، صیغه، صیغه موقت، متعه، اینها همه تعبیراتی است برای یک معنی و آن این است که ازدواج برای مدت معینی انجام شده باشد. ملا